PSZOK czynny w każdy poniedziałek
w godz. od 1200 do 2000
 
Przekazane w sposób selektywny przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone, przeterminowane leki         i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny   i elektroniczny, meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyte opony od samochodów osobowych (nie dotyczy opon pochodzących od pojazdów rolnicznych, budowlanych oraz opon z pojazdów               o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony), odpady budowlane            i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie, na wykonywanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych). Ilość przyjmowanych odpadów nie może przkroczyć 500 litrów od jednego gospodarstwa domowego raz w roku.
          W związku z tym, że do PSZOK-u będą przyjmowane odpady tylko od mieszkańcó gminy Brójce, osoby przywożące odpady powinni mieć ze sobą dokument tożsamości.