Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach zwany dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Magdalena Kuszmider, e-mail: kontakt@iszd.pl,

 2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zdań wynikających
Z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm. Ustaw o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i inne sektorowe ustawy, a także w celu wykonania określonych prawnie obowiązków i zadań realizowanych dla dobra publicznego, zgodnie ze szczególnymi ustawami kompetencyjnymi.

 

Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa

3.   Posiada Pani/Pan prawo do:

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.

4.  Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa,

5.   Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.