Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Brójce

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach uprzejmie informuje swoich Klientów, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - oddziału przedsiębiorstwa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- jako organ regulacyjny decyzją nr WA.RZT.070.1.431A.20.2019 z 22 lutego 2021 r. ogłoszoną 18 marca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Brójce. Taryfa wchodzi w życie 26 marca 2021 r. W okresie od 26 marca 2021 r. do 25 marca 2024 r. obowiązywać będą ceny za 1 m³ dostarczanej wody oraz stawki opłaty abonamentowej, które odpowiednio wynoszą:

TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG
 

Grupa 1 - odbiorcy opomiarowani (rozliczani na podstawie wodomierza, raz na kwartał), t.j. gospodarstwa domowe pobierające wodę do celów socjalno-bytowych w budynkach jedno i wielorodzinnych;

Grupa 2 - odbiorcy rozliczani w formie ryczałtu (na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, raz na kwartał); t.j. gospodarstwa domowe pobierające wodę do celów socjalno-bytowych w budynkach jedno i wielorodzinnych oraz niezamieszkałe działki rekreacyjne;

Grupa 3 - pozostali odbiorcy opomiarowani (rozliczani na podstawie wodomierza, raz na kwartał), w tym m.in. urząd gminy, szkoły i świetlice, podmioty prowadzące działalność gospodarczą;

Grupa 4 - Gmina rozliczana za wodę na cele przeciwpożarowe na podstawie informacji przekazywanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych raz na rok.

PLIK DO POBRANIA: